Od roku 1997  na terenie  Mateuszewa znajduje się Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych zajmujące obszar ok. 7 ha.

Założone zostało na podstawie porozumienia zawartego przez gminy Śrem, Zaniemyśl i Brodnica. W roku 2006 do porozumienia międzygminnego dołączyła Gmina Dolsk. 

Od roku 2007 właścicielem składowiska jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami składowisko zakwalifikowane jest jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

W przeważającej mierze przyjmowane są odpady z grupy  20 03, w skład których wchodzą :
  • odpady bytowo – gospodarcze,
  • odpady komunalno podobne (np. pochodzące z obiektów socjalnych, przemysłowych, szkół itp.)
  • odpady wielkogabarytowe,
  • odpady z oczyszczania ulic i placów. 
„Zgodnie z obowiązującymi przepisami składowisko zakwalifikowane jest jako składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.”

W trosce o dbałość o środowisko i umożliwienie mieszkańcom selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych w dniu 13 października 2008 r. została otwarta kompostownia przetwarzająca tego typu odpady.  Inwestycja sfinansowana została ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych Przedsiębiorstwa.

Zebrane odpady zostaną przetworzone na kompost, który będzie ponownie wykorzystany. Dodatkową korzyścią  jest zmniejszenie ilość odpadów deponowanych na kwaterach składowiska, a tym samym wydłużenie okresu jego eksploatacji.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 558/08 Burmistrza Śremu z dnia 30 grudnia 2008r. z dniem 01 stycznia 2009r. obowiązują następujące ceny za przyjecie 1 tony odpadów na Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie : 
 
Rodzaj odpadu Kod odpadu Cena brutto za 1 tonę
Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych
Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych
 04 02 21
04 02 22
90,00
Odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany
 17 01 01
17 01 02
68,00
Odpady typu gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 17 05 04 35,00
Odpady typu skratki 
Odpady dotyczące zawartości piaskowników
19 08 01
19 08 02
130,00
Odpady ulegające biodegradacji
19 05 01
19 05 02
19 05 03
19 05 99
 60,00
Pozostałe odpady komunalne inne niż niebezpieczne  - na podstawie Decyzji Wojewody Wielkopolskiego z dnia 05 grudnia 2003r. i zmienioną decyzją z dnia 30 września 2004r.    198,00