Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o

ul. Parkowa 6
63-100 Śrem

Tel.   61 28 30 511 
Fax: 61 28 30 190

email: biuro@pgk.srem.pl


Zakład Wywozu Odpadów

Wywóz nieczystości stałych 

Tel. 61  28 30511 wew. 140 lub 141
       

Email: a.szulczewska@pgk.srem.pl
              m.holc@pgk.srem.pl
              j.sarbak@pgk.srem.pl
              k.kmiecik@pgk.srem.pl


Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie

Tel. 61  28 28 241
       
email: mateuszewo@pgk.srem.pl


Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta 

Tel.   61  28 30 511 wew. 142 lub 145
          

(wywóz nieczystości płynnych)
Tel. 61  28 30 511  wew. 142
       

email: d.kubera@pgk.srem.pl


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Tel.  61 28 30 511 wew. 136
         

email: d.kubera@pgk.srem.pl


Zakład Pogrzebowy NEKROS ul. Parkowa 6 (siedziba PGK)

Tel. (całodobowy) 502 614 746

Osoba do kontaktu: Pani Dominika Szewczyk-Wiśniewska
Email: d.szewczyk@pgk.srem.pl


Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej

Tel.  728 823 184  

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Porolniczak


 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 6
 
W sprawie danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Moniką Kościelniak pod adresem e-mail: biuro@pgk.srem.pl lub listownie na adres siedziby PGK w Śremie.
 
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanej do PGK w Śremie korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, czyli zgody w zakresie i w celach wskazanych w jej treści.
 
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi przez PGK w Śremie na przesłaną korespondencję.
 
KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym PGK w Śremie, w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną, konsultingową lub audytową. Pani/ Pana dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa.
 
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
PGK w Śremie w procesie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.