Pismo do Redaktora Naczelnego Głosu Wielkopolskiego

17.02.2015

Pan Adam Pawłowski
Redaktor Naczelny
POLSKA Głos Wielkopolski
ul. Grunwaldzka 19
60 – 782 Poznań
                                                                                             
 
             W związku z publikacją materiału prasowego w Tygodniku Śremskim  pod tytułem  " Kupują auta, do których nie ma paliwa Budują stację paliw dla PIĘCIU  śmieciar za nasze! "   -  wydanie    z dnia  9 stycznia 2015 r. -  Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie  spółka z o. o.  stwierdza, iż sposób przedstawienia  przez Pana Michała Jędrkowiaka  tematu zakupu pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym  (CNG) i  pojazdu przystosowanego do tankowania płynnym metanem ( LNG) oraz budowy stacji paliw do tankowania pojazdów gazem CNG/LNG narusza wynikający z ustawy Prawo prasowe dziennikarski obowiązek prawdziwego przestawiania informacji (faktów) dotyczących omawianych zjawisk, a przez to powoduje naruszenie dobrego imienia  Spółki, jak również narusza dobra osobiste Prezesa Zarządu Spółki.
        Przede wszystkim należy podnieść, że informacje zawarte w materiale prasowym zostały podane bez sprawdzenia ich zgodności z prawdą i weryfikacji ich  wiarygodnych       u żródeł ,  t.j. w Spółce, której  dotyczą opisywane zdarzenia.
            Nie są zgodne z prawdą stwierdzenia dotyczące kupowania aut, do których nie ma paliwa, stwierdzenia dotyczące konieczności jeżdżenia po paliwo 40 km, jak również stwierdzenia dotyczące budowania stacji paliw za pieniądze mieszkańców Gminy Śrem czy  lokalizacji stacji w Dąbrowie.
             Przedstawienie w materiale prasowym niezgodnych z prawdą  faktów sprzeczne jest z ustawowym   obowiązkiem  zachowania przez dziennikarza szczególnej staranności
 i rzetelności  przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów  prasowych,  a także obowiązkiem
sprawdzenia  zgodności  z prawdą uzyskanych wiadomości.
             Nieprawdziwe i  nieścisłe  informacje dot. podanych powyżej okoliczności, sposób komentowania przedstawionego tematu,  podważanie zasadności  działań podejmowanych  przez spółkę,  używanie  pejoratywnych określeń / śmieciary /  godzi w dobre imię i  interesy ekonomiczne spółki,  a także powoduje naruszenie dóbr  osobistych Prezesa Zarządu Spółki poprzez przypisywanie działań ekonomicznie nieuzasadnionych i nieracjonalnych,  godzących w interesy spółki i  Gminy Śrem, a przede wszystkim  wprowadzających   w błąd czytelników, w szczególności mieszkańców Gminy Śrem.       
         Korzystanie z dziennikarskiej  swobody wypowiedzi uzależnione jest od przestrzegania ustawowo określonych zasad zawodowych, w tym szczególnej staranności  i rzetelności  przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych, a opinia powinna mieć uzasadnienie w podstawie faktycznej. Dziennikarze z Tygodnika Śremskiego nie zwracali się  do Zarządu  Spółki o przedstawienie informacji dotyczących  omawianego  przez nich tematu, choć taka możliwość istniała.
                W dniu 8 stycznia 2015 r.   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie sp.  z o. o.  wspólnie z Urzędem Miejskim w Śremie zorganizowało  konferencję z udziałem przedstawicieli  lokalnej i ogólnopolskiej prasy i telewizji / TV Relax, Tydzień Ziemi Śremskiej, Telewizja Wiekopolska, Radio Merkury, Kurier Śremski, Forum 4 Trucks /. Komentarze i opinie  dziennikarzy po konferencji prasowej są  dla spółki pozytywne.
                 Reasmując,   Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o. o.   informuje,   że kolejne   naruszenie prawa  spowodowane  publikowaniem  materiału prasowego bez sprawdzenia ich zgodności z prawdą uzyskanych informacji może spowodować odpowiedzialność prawną określną w ustawie Prawo prasowe.