Składanie ofert - badanie sprawozdania finansowego

20.09.2017

Zaproszenie

do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego

 za rok 2017 i 2018

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Śremie sp. z o.o. zaprasza podmioty uprawnione do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem za lata obrotowe 2017 i 2018.

Oferty należy składać w terminie do 13 października 2017 r. osobiście, w siedzibie Spółki przy ul. Parkowej 6 w Śremie w sekretariacie w dni robocze w godz. 700 do 1500  lub przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres: biuro@pgk.srem.pl

Ocena ofert oraz wybór biegłego rewidenta zostanie dokonany z uwzględnieniem przede wszystkim:

- doświadczenia w badaniu spółek komunalnych,

- oferowanej ceny.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych przez Spółkę.

 

                                                                                         Zarząd                

PGK w Śremie sp. z o.o.