Zbliża się okres ekshumacyjny.

12.09.2016

W związku ze zbliżającym się okresem ekshumacyjnym chcielibyśmy Państwu przybliżyć pojęcie ekshumacji, czynności jakie są z nią związane i przepisy, którymi proces ten jest regulowany.
 
Ekshumacja – czyli otwarcie grobu i wydobycie szczątków ludzkich w celu przeniesienia i pochowania w innym miejscu lub w celu przeprowadzenia oględzin lekarsko – sądowych.
 
Wymogi dotyczące ekshumacji zwłok określa art.15 ustawy z dnia 15 stycznia 1959 roku o Cmentarzach i Chowaniu Zmarłych ( Dz.U. z 2000 r. Nr 23, poz. 295 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. W sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi ( Dz. U. Nr 153, poz. 1783 z późn. zm.).
  
Zgodnie w w/w przepisami:
 • Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana
  • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego
  • na zarządzenie prokuratora lub sądu
  • na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel
 • Ekshumacja zwłok jest dopuszczalna w okresie od 16 października do 15 kwietnia; przeprowadza się ją we wczesnych godzinach rannych
 • O zamierzonej ekshumacji należy zawiadomić właściwego Państwowego Portowego lub Powiatowego Inspektora Sanitarnego, który wykonuje nadzór nad nią oraz może dopuścić wykonanie ekshumacji w innym czasie niż określony powyżej przy zachowaniu ustalonych przez niego środków ostrożności
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie ekshumacji składa osoba (y) uprawniona (ne) do pochowania zwłok, którymi są ( zgodnie z art. 10 i art. 15 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych):
 1. pozostały małżonek (ka)
 2. krewni zstępni ( potomek w linii prostej: dziecko, wnuk, prawnuk, itd.)
 3. krewni wstępni ( potomek w linii prostej: rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, itd.)
 4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa
 5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Jeżeli pomiędzy członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną do złożenia wniosku o ekshumację będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Do wniosku należy dołączyć:
 1. Kartę zgonu, jeśli od daty śmierci osoby ekshumowanej nie minęło 2 lata. Można ją zdobyć u Zarządcy cmentarza, gdzie pochowana jest osoba ekshumowana.
 2. Akt zgonu ( koniecznie oryginał do wglądu ). Odpisy uzyskać można w Urzędzie Stanu Cywilnego.
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne nie mogą być ekshumowane przez upływem 2 lat od dnia zgonu.

Koszt ekshumacji, z racji tego, że decyduje o nim wiele czynników, każdorazowo ustalany jest przez  Zakład Pogrzebowy NEKROS indywidualnie.
 
Służymy pomocą przy załatwianiu czynności formalnych, zarówno w tzw. ”sanepidzie”, jak i w administracjach cmentarzy, na których ma być dokonana ekshumacja i ponowny pochówek . Działamy na terenie całego kraju.
 
Zapraszamy do współpracy  
 
Zakład Pogrzebowy NEKROS
Śrem, ul. Parkowa 6 (budynek Przedsiębiorstwa Komunalnego)
Telefon całodobowy 0 502 614 746
 
Dane Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Śremie:
Śrem, ul. Wiejska 2, Tel. 61 28 354 75, Fax. 61 28 354 91

Link do strony internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Śremie, gdzie dostępny jest wniosek o ekshumację: http://pssesrem.pis.gov.pl/?onas=1