Kontakt

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Spółka z o.o

ul. Parkowa 6
63-100 Śrem

Tel.   61 28 30 511  lub  61 28 30 527
Fax: 61 28 30 190

email: biuro@pgk.srem.pl


Zakład Wywozu Odpadów

Wywóz nieczystości stałych 

Tel. 61  28 30511 wew. 140 lub 141
        61  28 30 527 wew. 140 lub 141

Email: a.szulczewska@pgk.srem.pl
              m.holc@pgk.srem.pl
              j.sarbak@pgk.srem.pl
              k.kmiecik@pgk.srem.pl


Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Mateuszewie

Tel. 61  28 28 241
       
email: mateuszewo@pgk.srem.pl


Zakład Zieleni i Oczyszczania Miasta 

Tel.   61  28 30 511 wew. 142 lub 145
          61  28 30 527 wew. 142 lub 145

(wywóz nieczystości płynnych)
Tel. 61  28 30 511  wew. 142
        61  28 30 527  wew. 142

email: d.kubera@pgk.srem.pl


Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

Tel.  61 28 30 511 wew. 136
          61 28 30 527 wew. 136

email: d.kubera@pgk.srem.pl


Zakład Pogrzebowy NEKROS ul. Parkowa 6 (siedziba PGK)

Tel. (całodobowy) 502 614 746

Osoba do kontaktu: Pani Dominika Szewczyk-Wiśniewska
Email: d.szewczyk@pgk.srem.pl


Targowisko Miejskie przy ul. Grunwaldzkiej

Tel.  728 823 184  

Osoba do kontaktu: Pani Katarzyna Porolniczak


 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 6
 
W sprawie danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Moniką Kościelniak pod adresem e-mail: biuro@pgk.srem.pl lub listownie na adres siedziby PGK w Śremie.
 
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanej do PGK w Śremie korespondencji na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO, czyli zgody w zakresie i w celach wskazanych w jej treści.
 
INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi przez PGK w Śremie na przesłaną korespondencję.
 
KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE
Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym PGK w Śremie, w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną, konsultingową lub audytową. Pani/ Pana dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa.
 
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 
 
JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane  przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na otrzymane zapytanie, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń.
 
PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo:
  • dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  • sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  • usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
  • przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
  • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
PGK w Śremie w procesie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.