REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W ŚREMIE
 
obowiązujący od 1 sierpnia 2018 r.
 


 
 1. Sprzedaż odbywa się na terenie objętym wyodrębnionym obszarem Targowiska.
 2. Targowisko przeznaczone jest do sprzedaży towarów rolno – spożywczych i pozostałych towarów  dopuszczonych do obrotu, za wyjątkiem towarów, co do których obowiązuje zakaz sprzedaży  na targowiskach oraz wymienionych w pkt. 19.
 3. Uprawnionymi do handlu na targowisku są osoby fizyczne i prawne, a także jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące działalność gospodarczą  w zakresie handlu,  producenci płodów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych, użytkownicy ogrodów działkowych i przydomowych oraz zbieracze runa leśnego i owoców leśnych.
 4.  Osoby sprzedające na Targowisku zobowiązane są do posiadania przy sobie dokumentu tożsamości, aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub z rejestru przedsiębiorców KRS, paszportu lub innego dokumentu tożsamości potwierdzającego pochodzenie z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.
 5. Targowisko jest czynne:                                                                                                                                                                                                            a) w dni powszednie i soboty w godz. 6.00-18.00,                                                                                                                                                      b) w dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy w godz. 6.00-14.00.
 6. Dozwolony jest wjazd pojazdów należących do osób prowadzących działalność handlową na Targowisku  wyłącznie w celu wyładunku i załadunku towarów w pierwszej i ostatniej godzinie działalności Targowiska.
 7. Osoby sprzedające na Targowisku korzystają z pola handlowego wyznaczonego przez obsługę Targowiska.
 8. Sprzedaż towarów może odbywać się wyłącznie na wyznaczonych polach handlowych. Dozwolone jest dzielenie wyznaczonego pola handlowego pomiędzy kilka osób sprzedających w sposób wskazany przez obsługę Targowiska, pod warunkiem, że będzie możliwe korzystanie z tego pola przez wszystkich sprzedających, a podział pola handlowego nie będzie zakłócał korzystania z pól sąsiednich. Sprzedaż poza polem handlowym może odbywać się wyłącznie za zgodą obsługi Targowiska w wyznaczonych miejscach. W przypadku sprzedaży z ręki, kosza itp. obsługa Targowiska może wyznaczyć miejsce do sprzedaży o powierzchni do 2m2 na polu handlowym lub poza nim.
 9. Korzystanie z miejsca targowego jest odpłatne.
 10. Miejsca targowe można rezerwować odpłatnie na okres 1 miesiąca. Rezerwacja prowadzona jest przez inkasenta w pierwszą sobotę i w pierwszą środę miesiąca. Zarezerwowane miejsce należy zająć, nie później, niż do godziny 8 rano. W przypadku nie zajęcia zarezerwowanego miejsca do wyznaczonej godziny miejsce może być zajęte przez inną osobę.
 11. Właściciel Targowiska może odmówić rezerwacji i korzystania z miejsca targowego osobie, która nie stosuje się do Regulaminu targowiska i narusza porządek.
 12. Opłaty pobiera inkasent.
 13. Cennik opłat umieszczony jest na tablicy informacyjnej Targowiska i w budynku zarządcy Targowiska.
 14. Uiszczenie opłaty targowej nie zwalnia od obowiązku posiadania stosownych zezwoleń i obowiązku uregulowania  innych należności przewidzianych prawem, odpowiednio do formy prowadzonej działalności handlowej i asortymentu  towarów będących przedmiotem obrotu handlowego.
 15. Upoważnionymi do kontroli uiszczenia opłaty targowej są:                                                                                                                                  a) straż miejska,
  b) osoby działające na podstawie upoważnienia Burmistrza Śremu.
 16. Osoby dokonujące sprzedaży obowiązane są do:                                                                                                                                                       a) posiadania i umieszczania w widocznym miejscu pokwitowania opłaty targowej;                                                                             b) przestrzegania porządku i wykonywania poleceń związanych z utrzymaniem porządku i eksploatacją Targowiska;      c) zajmowania wyznaczonego przez inkasenta pola handlowego i nieprzekraczania wyznaczonej dla danego pola linii;                                                                                                                                                                                                                                                       d) umieszczania informacji na stanowiskach handlowych zawierającej nazwę i adres przedsiębiorcy lub sprzedawcy;     e) umieszczenia ceny na towarach wystawionych do sprzedaży w miejscu widocznym dla kupujących;                                     f) posprzątania  po zakończeniu sprzedaży miejsca, na którym odbywał się handel (np. uprzątnięcia odpadów zielonych, kartonów, worków foliowych itp.).
 17. Osoby sprzedające produkty pochodzenia leśnego, w tym  grzyby są zobowiązane do umieszczenia w swoim miejscu sprzedaży informacji zawierających imię, nazwisko i adres osoby zbierającej te produkty i miejsce ich pochodzenia.
 18. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie przybory posiadające cechy legalizacji, znajdujące się w miejscu umożliwiającym klientom sprawdzenie prawidłowości  i  rzetelności ważenia i  mierzenia.
 19. Zabrania się na Targowisku:                                                                                                                                                                                                   a) samowolnego ustawiania wszelkich urządzeń stałych służących do prowadzenia handlu lub innej działalności;             b) prowadzenia handlu na terenach zielonych, przejściach dla pieszychi w miejscach utrudniających ruch pieszy i kołowy;                                                                                                                                                                                                                                                           c) odstępowania innej osobie miejsca objętego rezerwacją;                                                                                                                               d) wprowadzania psów;                                                                                                                                                                                                             e) handlu żywymi zwierzętami (za wyjątkiem ryb w okresie poprzedzającym święta Bożego Narodzenia);                               f) handlu bronią, amunicją, materiałami pirotechnicznymi i wybuchowymi oraz wszelkiego rodzaju lekami i truciznami;                                                                                                                                                                                                                                     g) prowadzenia innej działalności poza handlową, w tym gier hazardowych.
 20. Po zamknięciu Targowiska osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie Targowiska, zobowiązane są do jego opuszczenia wraz z pojazdami, przyczepami, straganami i innymi urządzeniami służącymi do prowadzenia w/w działalności.
 21. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu oraz przepisów powszechnie obowiązujących w zakresie  przestrzegania porządku i zasad handlu na Targowisku, spowoduje pociągnięcie do odpowiedzialności w trybie i na zasadach określonych w Prawie o wykroczeniach.