Jakie dokumenty są niezbędne do zorganizowania pogrzebu ?

Dokumenty niezbędne do zorganizowania pogrzebu:

 • Karta zgonu – dokument stwierdzający zgon wystawiony przez lekarza
 • Akt zgonu – dokument wydany przez Urząd Stanu Cywilnego

Do uzyskania aktu zgonu należny przedłożyć następujące dokumenty:

 • karta zgonu wystawiona przez lekarza,
 • dowód osobisty osoby zmarłej,
 • książeczka wojskowa, jeżeli zmarł mężczyzna przed 50 rokiem życia,
 • dowód tożsamości osoby zgłaszającej zgon,

Urząd Stanu Cywilnego wydaje jeden skrócony odpis aktu zgonu oraz dokonuje z urzędu wymeldowania osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego. Czynności związane z rejestracją zgonu wolne są od opłaty skarbowej.
W przypadku, gdy okoliczności zgonu były przedmiotem postępowania prokuratury lub policji, dodatkowo należy posiadać pisemne zezwolenie danego organu na pochowanie.

Co to jest zasiłek pogrzebowy i komu jest wypłacany ?

Zasiłek pogrzebowy jest to jednorazowe świadczenie pieniężne przyznawane przez ZUS lub KRUS osobie lub instytucji, która poniosła koszty pogrzebu po śmierci osób wymienionych w punkcie trzecim.
Zasada wypłaty zasiłku jest następująca:
 • członkom rodziny – zasiłek wypłacany jest w pełnej zryczałtowanej wysokości,
 • osobom nie będącym członkami rodziny czy instytucjom – zasiłek wypłacany jest w wysokości udokumentowanej rachunkami, nie wyżej jednak niż 200% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia,
 • jeżeli koszty pogrzebu pokrywane są przez więcej niż jedną osobę czy instytucję, zasiłek pogrzebowy dzielony jest proporcjonalnie do poniesionych wydatków.

 

W przypadku czyjej śmierci przysługuje zasiłek pogrzebowy ?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci:
 1. ubezpieczonego, tj. osoby podlegającej ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym,
 2. osoby pobierającej emeryturę lub rentę,
 3. osoby, która w dniu śmierci nie miała ustalonego prawa do emerytury lub renty, lecz spełniała warunki do jej uzyskania i pobierania,
 4. osoby pobierającej zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu ubezpieczenia,
 5. członka rodziny osoby wymienionej w pkt. A -D, to jest :
 • małżonek ( wdowa i wdowiec ),
 • dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione,
 • inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, w tym również w ramach rodziny zastępczej,
 • wnuki i rodzeństwo,
 • rodzice, w tym ojczym, macocha oraz osoby przysposabiające.

 

Jaka jest wysokość zasiłku pogrzebowego?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200 % przeciętnego miesięcznego  wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione. Od 1 grudnia 2010 r. do 28 lutego 2011 r. kwota zasiłku wynosi 6 406,16 zł.

Od dnia 01 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4.000 zł.

Na jakich zasadach odbywa się kredytowanie pogrzebu przez Zakład Pogrzebowy NEKROS?

Zasiłek pogrzebowy zawsze wypłacany jest po pogrzebie w związku z powyższym oferujemy możliwość kredytowania kosztów pogrzebu w ramach przysługującego Państwu zasiłku ZUS lub KRUS.
W przypadku, gdy koszty pogrzebu są mniejsze niż kwota zasiłku, niezwłocznie po pogrzebie dokonujemy zwrotu różnicy pomiędzy wysokością zasiłku pogrzebowego a kosztami pogrzebu. Pieniądze możemy przekazać  na Państwa rachunek bankowy lub przekazem pocztowym lub w gotówce.
W przypadku kosztów pogrzebu przekraczających wysokość kwoty zasiłku pogrzebowego, dokonują Państwo dopłaty różnicy pomiędzy kosztami pogrzebu, a wysokością zasiłku.
W Państwa imieniu wypełniamy i składamy we właściwym urzędzie (ZUS) wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego wraz z wymaganymi dokumentami.
PGK Śrem

ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

biuro@pgk.srem.pl 61 28 30 511

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Polityka prywatności