Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych informujemy, że:

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Parkowej 6

W sprawie danych osobowych można kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Moniką Kościelniak pod adresem e-mail: biuro@pgk.srem.pl lub listownie na adres siedziby PGK w Śremie.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest/ było dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy/ przyjęcia i realizacji zlecenia o wykonanie usługi zgodnie z profilem działalności PGK w Śremie, a podstawą prawną przetwarzania danych jest art 6 ust.1 lit. b RODO czyli umowa w ramach, której przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do jej wykonania.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są również na podstawie art 6 ust.1 lit. c RODO czyli w celu wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na PGK w Śremie, a wynikających z aktualnie obowiązujących i mających zastosowanie przepisów prawnych, tj. m.in. sporządzanie faktury VAT oraz innych dokumentów księgowych oraz wypełnieniu obowiązków prawno- podatkowych.
PGK w Śremie przetwarza Pani/ Pana dane osobowe także na podstawie art 6 ust.1 lit. f RODO czyli w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych jakim jest utrzymanie bieżących kontaktów, marketing usług własnych, cele analityczne, statystyczne, archiwalne, a gdy zajdzie taka potrzeba także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, których źródłem może być m.in. nienależyte wykonanie umowy.

KOMU UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE

Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym PGK w Śremie, w szczególności podmiotom zajmującym się obsługą informatyczną, prawną, konsultingową lub audytową. Pani/ Pana dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom publicznym na podstawie przepisów prawa.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy/ realizacji zlecenia, a następnie do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo:
dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO);
ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO)
przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 RODO);
wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

PGK w Śremie w procesie przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.

PGK Śrem

ul. Parkowa 6, 63-100 Śrem

biuro@pgk.srem.pl 61 28 30 511

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.Polityka prywatności